KVKK POLİTİKAMIZ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

 

BH GIDA VE TÜKETİM MALLARI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ “Şirket” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na [KVKK veya “Kanun”] uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme metni “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirket tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kanun uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda elektronik ortamda veya yazılı ya da sözlü olarak toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dahil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal işlemlerin yürütülmesi, müşterilerimiz ile satış sözleşmesi sürecinin kurgulanması, gerekli olan tüm işlemlerin icrası ve takibi, iş ve operasyonların sürdürülmesi, şirket faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi, müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi ve takibi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; müşteri görüşmeleri,  her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve işyerinde bulunan kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası; şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla; şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlarıyla, Şirket’in hissedarı/yetkilisiyle ve gerekli durumlarda resmi mercilerle, kamu kurumlarıyla ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine KVKK’nın 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;
1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme,

 1. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

 

 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanunun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi başvuru formu vasıtası ile Şirket’e yöneltebilirsiniz. Ayrıca başvuru yolları ve başvuruya ilişkin daha detaylı bilgileri formda bulabilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.İŞE BAŞVURAN ADAY AYDINLATMA METNİ
Formu indirmek için tıklayın...

Sayın Adayımız,

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BH GIDA VE TÜKETİM MALLARI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

İş başvurunuz sırasında bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, şirketimiz bünyesindeki mevcut ve/veya olası iş olanakları ile ilgili işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve sizlerle iletişime geçebilmemiz amacıyla işe başvuru tarihinden itibaren 6 ay süre ile kayıt altında tutulmaktadır.  

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olmayan yolla işlenmektedir.

 

Şirketimiz İnsan kaynakları birimi tarafından değerlendirilmeye esas olmak üzere özgeçmiş bilgilerinizi göndermek üzeresiniz. Bu kapsamda gönderilen kimlik bilgileri ( ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet, uyruk, medeni durum); ikamet bilgileri (adres); iletişim bilgileri (e-posta, telefon numarası); medeni hal bilgileri, öğrenim durumu bilgileri; staj, kurs, seminer bilgileri; yabancı diller; iş deneyimi; ehliyet bilgisi; referanslar; askerlik hizmetleri bilgisi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) ve yasal mevzuata uygun olarak şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlenmekte olup, yasal olarak aktarılması gereken resmi makamlara hukuki zorunluluklar nedeniyle ayrıca şirketimiz tarafından yetkili kurumlarla paylaşılmak adına ve işe kabul edilmeniz halinde özlük dosyasına koyulmak suretiyle de kayıt altına alınması bakımından Şirket kişisel verilerin korunması politikası kapsamında zorunluluk halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bilgilerin paylaşıldığı 3. kişiler aşağıda gösterilmiştir:

Yetkili makamlar: Kişisel verileriniz, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma,
 • Düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Aşağıda yer verilen tabloda kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi Şirketimize ulaştırabileceğiniz yöntemlere ilişkin yazılı ve elektronik ortam başvuru kanalları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Başvuru Yöntemi 

Adres

Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile başvurması)

Bahçekapı Mahallesi 2465. Sokak

Şaşmaz Blv No:6

Etimesgut/Ankara

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla ya da İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla tebligat

Bahçekapı Mahallesi 2465. Sokak

Şaşmaz Blv No:6

Etimesgut/Ankara

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi www.hisisli.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Bahçekapı Mahallesi 2465. Sokak Şaşmaz Blv No:6 Etimesgut/Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden, info@bhgida.com.tr adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

 

Başvuran

İsim                 :

Soy isim          :

İmza               :

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİLENDİRME FORMU
Formu indirmek için tıklayın...

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve BH GIDA VE TÜKETİM MALLARI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Politikası uyarınca kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı mevcuttur.  Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları hususunda bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi 

Adres

Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile başvurması)

Bahçekapı Mahallesi 2465. Sokak

Şaşmaz Blv No:6

Etimesgut/Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla ya da İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla tebligat

Bahçekapı Mahallesi 2465. Sokak

Şaşmaz Blv No:6

Etimesgut/Ankara

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soyisim:

 

TC Kimlik No:

 

Telefon No:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 

 

 1. tfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

Müşteri

Ziyaretçi

Eski Çalışan olarak

Çalıştığım Yıllar :

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

tfen çalıştığınız firma ve görev bilgisini açıklayınız

İş ortağı

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih : …………………………………………………………………..

Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 1. tfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. tfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Elden teslim almak istemekteyim.
 • E-mail adresime gönderilmesini istemekteyim.
 • Adresime gönderilmesini istemekteyim.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                   :

Başvuru Tarihi             :

İmza                            :

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BİLGİLENDİRME FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve BH GIDA VE TÜKETİM MALLARI TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Politikası uyarınca kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı mevcuttur.  Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda,  yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları hususunda bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi 

Adres

Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile başvurması)

Bahçekapı Mahallesi 2465. Sokak

Şaşmaz Blv No:6

Etimesgut/Ankara

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla ya da İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla tebligat

Bahçekapı Mahallesi 2465. Sokak

Şaşmaz Blv No:6

Etimesgut/Ankara

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

İsim:

 

Soyisim:

 

TC Kimlik No:

 

Telefon No:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

 

 

 1. tfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 

Müşteri

Ziyaretçi

Eski Çalışan olarak

Çalıştığım Yıllar :

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

tfen çalıştığınız firma ve görev bilgisini açıklayınız

İş ortağı

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 Tarih : …………………………………………………………………..

Diğer: ……………………………………………………………..

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz

Birim:………………….…………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………

 

 1. tfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız:

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. tfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Elden teslim almak istemekteyim.
 • E-mail adresime gönderilmesini istemekteyim.
 • Adresime gönderilmesini istemekteyim.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı Soyadı                   :

Başvuru Tarihi             :

İmza                            :